Ungamsiza kanjani onengcindezi

Stress
Stress

Ingcindezi iyimbangela enkulu yokuzibulala ngalesi sikhathi sokuphela konyaka. Emhlabeni jikelele, bayizigidi ezingama-350 abantu beminyaka yonke abahlaselwe yingcindezi. Nakhu okumele ukuqaphele kumuntu ongaba nengcindezi: Izinyembezi, uvalo noma ukuzwela, ukuphelelwa uthando lomsebenzi angakwazi nokugxila entweni eyodwa, ahluleke ukwenza okumele akwenze, angakuthandi ukudla, asheshe akhathale okubi kakhulu, afune ukuzibulala.

Ungamsiza kanjani ohlala naye onengcindezi?

  1. Khuluma naye: Ukukhuluma kuyigxathu lokuqala lokuthola ukuthi ungasiza kanjani. Menze azi ukuthi uma edinga angakhuluma naye, ukhona wena. Qiniseka ukuthi nikhulumela endaweni enokuthula futhi engasese. Menze akhulume konke noma okuncane afisa ukukusho. Ungamgxeki.
  2.  Buza imibuzo: ukuze uqonde lokho abakuzwayo kepha ubatshele ukuthi akumele baphendule umbuzo abangazizwa kahle uma bewuphendula. Zama ukungehluleli izimo lowo omthandayo abhekene nazo.
  3.  Awuyena udokotela: Kubalulekile ukuthi ukhumbule ukuthi nakuba uzama ukwelekelela, kepha awuyena udokotela noma umelaphi. Ungabahloli ngokwakho.
  4. Bakhuthaze ukuba bathole usizo: Khuluma ngempilo. Ukuzivocavoca, ukudla okufanele nokuphumula ngoba kuyayisiza ingqondo ukuba iphile. Khuluma ngezindlela zokwehlisa ingcindezi kanye nokuthola ukuthi kukhona yini okumsizayo.

Mtholele iqembu labantu abaphila nengcindezi: Msize ukuthola iqembu elizisizayo noma abangani abamelekelelayo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *